Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos šperos
Raštvedybos šperos

(11 darbai)

Dokumentai, aktai, raštaiProtokolas; Kokios įstaigų kolegialios institucijos, spręsdamos klausimus, rašo protokolus? Aktas; Kas surašo ir pasirašo aktus? Aktų įforminimo taisyklės; Direktyviniai raštai; Garantiniai raštai; Raštai-prašymai; Raštai-kvietimai; Raštai-paklausimai; Komercinio bendravimo susirašinėjimas; Raštų rekvizitai. Skaityti daugiau
Raštvedyba (10)Raštvedyba. Raštvedyba apima tokias darbo su dokumentais operacijas. Raštvedybos sistemos uždaviniai. Raštvedybos sistemos. Dokumentas. Informacijos funkcijos. Dokumentų skirstymas. Bendrieji dokumentų rengimo ir Įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Blankas. Dažniausiai naudojamų dokumentų sąrašas. Valdymo veiklos dokumentavimas. Organizaciniai dokumentai. Neregistruojami dokumentai. Siunčiami dokumentai. Dokumentų registravimas. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rengimas ir įforminimas. Pažymos. Informaciniai įstaigos vidaus dokumentai. Protokolas. Dokumentai su vykdymo terminais. Skaityti daugiau
Raštvedyba (12)Tvarkomieji dokumentai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Privalomi blanko rekvizitai. Organizaciniai dokumentai. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Siunčiamieji. Vidaus. Skaityti daugiau
Raštvedyba (18)Raštvedybos samprata, jos reikšmė valdymo organizavime. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Informaciniai vidaus dokumentai. Dažniausiai vartojamų raštvedybos terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
Raštvedyba (22)Šiuolaikinė raštvedyba. Dokumentų valdymas. Įmonės valdymas. Komunikacija. Dokumentas. Dokumentų valdymas. Raštvedybos organizavimo forma. Dokumentų valdymo organizavimas. Organizaciniai tvarkomieji dokumentai. Blankas. Rekvizitas. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Raštas. Pažyma. Pažymėjimas. Rekomendacija. Įgaliojimas. Ataskaita. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Įsakymas. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. Įstatai. Nuostatai. Instrukcija. Dokumentų apyvarta. Dokumentų vykdymas. Bylų formavimas. Byla Skaityti daugiau
Raštvedyba (36)Dokumento sąvoka. Valdymo dokumentai. Grupės. Informacijos laikmenos. Tvarkomieji dokumentai. Informaciniai dokumentai. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas įstaigos struktūriniam padaliniui. Dokumento tekstas. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas įstaigai. Datos ir dokumento registracijos numeris. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas privačiam asmeniui. Prekių žymos rekvizitas. Priedo žyma. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas įstaigos vadovui. Organizacinių ir informacinių dokumentų sistema, pagrindiniai sistemos dokumentai. Dokumento sudarytojo pavadinimas, jo įforminimo reikalavimai. Adresatai, jų rašymas. Dokumentų formuliaras arba schema. Sąvoka, paskirtis, rekvizitai. Gauto dokumento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose). Sudarymo vieta. Rezoliucija. Tvirtumo žyma. Parašo rekvizitas. Dokumentų suderinimo žyma. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas struktūrinio padalinio vadovui. Vizų rekvizitas. Įforminimo reikalavimai. Rengėjo nuorodos rekvizitas. Supažindinimo žymos rekvizitas. Įstaigos duomenų rekvizitas. Dokumento pavadinimo rekvizitas. Skaityti daugiau
Raštvedyba (40)Kas rašoma į registravimo žurnalą registruojant gautus dokumentus? Kokių dokumentų nereikia registruoti raštinėje? Kas rašoma į registravimo žurnalą registruojant siunčiamus dokumentus? Kokie gali būti dokumento užduoties vykdymo terminai? Kuo jie skiriasi? Kas yra tipinis užduočių vykdymo terminas? Kas yra individualus užduočių vykdymo terminas? Kaip atliekama dokumentų vykdymo kontrolė? Nuo kada pradedamas skaičiuoti gaunamų, siunčiamų, vidaus dokumentų. Vykdymo terminas? Kokie yra transporto įmonės personalo valdymo dokumentai? Kas tai yra dokumentacijos planas? Kokie būna dokumentacijos planai? Kuo jie skiriasi? Kaip turi būti sudaromos ir formuojamos įstaigos bylos? Bylų formavimas. Bylų sudarymo pagrindiniai principai. Kas žinotina, rašant susirinkimo (posėdžio) protokolą? Kokie pagrindiniai reikalavimai įforminant teisės aktus? Kokie pagrindiniai reikalavimai rašant įgaliojimą? Kokie pagrindiniai reikalavimai rašant įmonės organizacinius dokumentus (nuostatus, taisykles)? Kokie yra pagrindiniai transporto dokumentai? Kokie rekvizitai dažniausiai. Juose naudojami? Dalykinių laiškų užsienio partneriams rašymo pagrindiniai reikalavimai. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas nevartotinas. Kilmininkas nevartotinas. Naudininkas nevartotinas. Galininkas nevartotinas. Įnagininkas nevartotinas. Vietininkas nevartotinas. Prielinksnių vartojimo klaidos. Žodyno klaidos. Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Skaityti daugiau
Raštvedyba (5)Paraštės. Lapų numeracija. Rekvizitai. Data. adresatas. Blankai. Antspaudas. Antraštė. Įstaigos duomenys. Parašas. Priedai. Protokolas. Skaityti daugiau
Raštvedyba (9)Apibūdinkite bylų įrišimą. Apibūdinkite dokumentų atrinkimą naikinti. Apibūdinkite informacinius dokumentus ir reikalavimus jiems rašyti. Nurodykite informacinių dokumentų rūšis. Apibūdinkite organizacinius dokumentus ir reikalavimus jiems rašyti. Apibūdinkite raštvedybos organizavimo formas. Nuo ko priklauso jų pasirinkimas. Apibūdinkite tvarkomuosius dokumentus ir reikalavimus jiems rašyti. Išvardinkite tvarkomųjų dokumentų rūšis. Ką vadiname archyvo pažyma? Kada ir kokiu tikslu ji sudaroma. Ką vadiname bylų nomenklatūra? Paaiškinkite pagrindinius jos sudarymo principus. Ką vadiname dokumento blanku? Kokios yra blankų rūšys? Paaiškinkite blankų projektavimo ypatumus. Ką vadiname dokumento rekvizitais? Paaiškinkite jų reikšmę. Ką vadiname dokumentų užduočių vykdymu. Ką vadiname dokumentų vertės ekspertize? Kokia jos reikšmė. Ką vadiname dokumentu? Paaiškinkite dokumentų reikšmę. Ką vadiname organizacine tvarkomąja dokumentacija? Kokias žinote jos grupes? Ką vadiname valdymo veiklos dokumentavimu? Kas nulemia įstaigos dokumentų kompleksą? Ką vadiname dokumentų registravimu? Paaiškinkite jo reikšmę, tikslą ir principus. Kada ir kokiu tikslu sudaromi bylų įrašai? Kas juose nurodoma? Kas yra raštvedyba, kokia jos reikšmė valdymo organizavimui? Kas nurodoma struktūrinių padalinių nuostatuose, kas juos tvirtina ir kokiu tikslu? Kokį dokumentą vadiname įsakymu? Įvardinkite įsakymų rūšis, nurodykite reikalavimus jiems rašyti. Kokį dokumentą vadiname protokolu? Nurodykite protokolo paskirtį, rūšis, teksto sudedamąsias dalis. Kokią informaciją reikia pažymėti registruojant gaunamus dokumentus? Kokią informaciją reikia pažymėti registruojant siunčiamus dokumentus? Kokią informaciją reikia pažymėti registruojant vidaus dokumentus? Kokias funkcijas atlieka dokumentai, trumpai juos apibūdinkite. Kokias pagrindines funkcijas reikia atlikti priimant korespondenciją? Kokias pagrindines funkcijas reikia atlikti siunčiant korespondenciją? Kokie bendrieji reikalavimai keliami dokumentams rašyti? Kokie dokumentai reglamentuoja raštvedybą Lietuvoje? Kokie yra raštvedybos organizavimo etapai? Kokios bylos saugomas struktūriniuose padaliniuose? Kokios formos ir formatai naudojami dokumentams rašyti? Kas lemia jų pasirinkimą? Nurodykite asmens vardu rašomus dokumentus? Nurodykite bendruosius dokumento registravimo reikalavimus. Nurodykite bylų nomenklatūrų grupes, trumpai jas apibūdinkite. Nurodykite ir apibendrinkite bylų antraščių formulavimo požymius. Nurodykite reikalavimus raštams rašyti. Paaiškinkite dokumentų užduočių vykdymo esmę, reikšmę, rūšis, formas. Skaityti daugiau
Raštvedybos teorijaDokumentų klasifikavimas; Valdymo dokumentai; Visuomenė struktūros sektoriai; Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės; Norminiai dokumentai; Bendrosios dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės; Rekvizitas; 22 rekvizitai; Rekvizitų išdėstymo pavyzdžiai. Skaityti daugiau
RekvizitaiRekvizitas. Blankas. Dokumento sudarytojas. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Specialioji žyma. Priedo žyma, Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Gauto dokumento nuoroda. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Dokumento tvirtinimo žyma, Dokumento tekstas. Parašo rekvizitas. Dokumento suderinimo žyma. Supažindinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Skaityti daugiau