Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos konspektai
Raštvedybos konspektai

(22 darbai)

ArchyvavimasLietuvos archyvo istoriniai bruožai. Pagrindiniai archyvistikos principai, terminai ir sąvokos. Dokumentų saugyklos. Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą. Įstaigos, įmonės dokumentų valdymo organizavimas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų tvarkymas. Dokumentacijos planas ir bylų sudarymas. Bylų tvarkymas. Dokumentų vertės ekspertizė. Bylų apskaita. Sąvokų žodynėlis. Skaityti daugiau
Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimaiBendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai ir rekvizitų išdėstymo tvarka. Oficialiųjų dokumentų ypatybės. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Informaciniai siunčiamieji dokumentai. Kitų dokumentų ir neoficialių raštų ypatybės. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėBendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 3 d. įsakymo Nr.14 (nuo 1998 m. kovo 14 d.) (Žin., 1998, Nr.25 - 665) redakcija. Dokumento saugojimo terminas. Dokumento rūšis. Institucijose, perduodančiose dokumentus valstybiniam saugojimui. Institucijose, neperduodančiose dokumentų valstybiniam saugojimui. Organizacinė - tvarkomoji veikla. Kontrolė. Teisė. Raštvedyba ir dokumentų saugojimas. Finansavimas, buhalterinė apskaita ir atskaitomybė. Kadrai. Sauga darbe. Institucijų ūkis, statyba ir remontas. Institucijų apsauga, priešgaisrinė, civilinė sauga. Skaityti daugiau
Darbo paieškos organizavimas. Asmeninė dokumentacijaAsmeniniai skelbimai (reziumė). Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Kaip pasirengti įdarbinimo pokalbiui. Įdarbinimo pokalbio metu dažniausiai pasitaikantys klausimai. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (10)Pagrindiniai dokumentų valdymą reglamentuojantys dokumentai. Dokumentų sistema. Teisės aktų rekvizitų išdėstymo schema. Įstaigos rengiamų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Siunčiamųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Įsakymas dėl ilgalaikio turto inventorizacijos. Vadybininko pareiginė instrukcija (rekvizitai). Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Dėl darbuotojų sąrašo patikslinimo. Dėl darbuotojų sąrašo. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Pasiaiškinimas dėl vidaus darbo taisyklių pažeidimo. Tarnybinis pranešimas dėl vidaus darbo taisyklių pažeidimo. Įgaliojimas dėl atstovavimo teismo posėdyje. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (14)Dokumento sąvoka, dokumento istorinė raida. Dokumentų atsiradimo ir vystymosi schema. Dokumentų valdymas. Dokumentai ir valdymas. Teisės aktų įforminimas. privalomų rekvizitų išdėstymas. Įsakymas. Dėl darbo grafiko pakeitimo. Teisės aktai. Teisės aktais patvirtinami dokumentai. Įstaigoje rengiami dokumentai. Pažyma apie studijas. Pažyma dėl studijų. Rekomendacija. Dėl pirmininko pareigų. Kolegialaus organo protokolas. Dokumentų apyvarta ir kontrolė, dokumentų registravimas. Asmeniniai dokumentai. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (2)Iš kokių dokumentų formuojamos darbuotojų asmens bylos? Apibūdinkite dalykinį susirašinėjimą Lietuvoje? Apibūdinkite dalykinį susirašinėjimą užsienio valstybėse? Kokius žinote dalykinių laiškų rašymo stilius užsienio šalyse? Nurodykite elektroninio susirašinėjimo privalumus ir trūkumus. Kokias žinote įsakymų rūšis? Trumpai jas apibūdinkite. Nurodykite pagrindinius įsakymų rašymo reikalavimus. Ką vadiname dokumentų registravimu? Nurodykite dokumentų registravimo tikslą ir principą. Kokie dokumentai turi būti būtinai registruojami įstaigose? Apibūdinkite galimas dokumentų registravimo formas. Ką reikia pažymėti registruojant vidaus dokumentą? Pateikite vidaus dokumentų pavyzdžių. Ką reikia pažymėti registruojant siunčiamą dokumentą? Pateikite siunčiamų dokumentų pavyzdžių. Ką reikia pažymėti registruojant gaunamą dokumentą? Pateikite gaunamų dokumentų pavyzdžių. Ką vadiname dokumentų užduočių vykdymu, kokias žinote vykdymo rūšis? Nurodykite ir apibūdinkite dokumentų užduočių vykdymo terminų rūšis. Apibūdinkite dokumentų užduočių vykdymo kontrolės tikslą, rūšis ir reikšmę. Kaip ir kokiais dokumentais vadovaujantis formuojamos bylos struktūriniuose padaliniuose? Kokios bylos saugomos struktūriniuose padaliniuose? Nurodykite dokumentus, kurie užtikrina operatyvią dokumentų paiešką. Ką vadiname dokumentacijos planu? Kokias žinote dokumentacijos planų rūšis? Trumpai jas apibūdinkite. Paaiškinkite pagrindinius institucijos dokumentacijos plano parengimo principus. Parašykite personalo, atostogų , komandiruotės ar pagrindinės įstaigos veiklos įsakymą. Parašykite nutarimą. Parašykite sprendimą. Parašykite potvarkį. Parašykite struktūrinio padalinio nuostatų trafaretą. Parašykite administratoriaus pareiginės instrukcijos trafaretą. Parašykite dalykinį laišką absoliučiai blokiniu, standartinių blokų, pusiau blokiniu, dantyto įrašo ar AMS stiliumi. Parašykite sveikinimo laišką. Skaityti daugiau
Elektroninio dokumento rašymo taisyklėsDokumentų įforminimo formatai. Popieriaus lapo formatavimo galimybės. Teksto formavimas. Teksto rinkimo taisyklės. Tabuliatoriaus reguliavimas. Nespausdinami ženklai. Teksto fragmento paieška/pakeitimas. Masinių klaidų taisymas. Darbas su dideliais dokumentais. Šablonai. Dalykinės rodyklės kūrimas. Turinio sudarymas. Skaityti daugiau
Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimasĮstaigos rengiami dokumentai. Įstaigos rengiamų dokumentų struktūra. Įstaigos siunčiami dokumentai. Raštas. Dėl bendradarbiavimo. Raštas-prašymas. Raštas-paraiška. Raštas-paklausimas. Raštas-priminimas. Raštas-kviečiamasis pranešimas. Kvietimas. Pavyzdys. Garantiniu raštu. Pretenzinis raštas ar pretenzija. Atsakomasis raštas. Pavyzdys. Dėl kursų ir seminarų organizavimo. Raštas-pranešimas. Lydimasis raštas (lydraštis). Pavyzdys. Rašto teksto bendrieji reikalavimai. Pažyma. Pažyma apie vardo pavardaičio vidutinį darbo užmokestį. Rekomendacija. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Charakteristika. Vardo pavardaičio charakteristika. Įgaliojimas. galiojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Įstaigos vidaus dokumentai. Aktas. Įmonės sandėlio patikrinimo aktas. Buhalterinių dokumentų perėmimo aktas. Tarnybinis pranešimas. Tarnybinis pranešimas dėl dalyvavimo seminare. Sąrašas. Tiekimo skyriaus darbuotojų sąrašas. Ataskaita. Ataskaita apie Krokuvos jaunimo dienas Vilniuje. Protokolas. Fakulteto tarybos posėdžio protokolas. Ekonomikos fakulteto tarybos posėdžio protokolas arba darbuotojų susirinkimo protokolas. Asmenų vardu rengiami dokumentai. Fizinio asmens pavyzdys. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Dokumento sudarytojas. Pasiaiškinimas. Pasiaiškinimas dėl pavėlavimo į darbą. Gyvenimo aprašymas. Pastaba. Europaso CV. Įsivertinimo lentelės naudojimo instrukcija. Bendravimas žodžiu. Informacijos pateikimas žodžiu. Rašymas. Rašant Europaso gyvenimo aprašymą, reikėtų įsidėti šiuos reikalavimus. Motyvacinis laiškas. Dėl vadybininko darbo. Motyvacinio laiško dalys. Skaityti daugiau
Lietuvos archyvų sistemosValstybinė archyvų sistema. Valstybinės archyvų sistemos įstaigos. Lietuvoje veikia 5 (penki) specializuoti archyvai. Archyvų dokumentų saugojimo sąlygos. Informacinė sistema ir archyvų dokumentų panaudojimas. Aprašas. Istorinė pažyma. Informacinis raštas. Archyvinių dokumentų panaudojimas. Archyviniai dokumentų naudojimas, reglamentavimas. Seimo archyvinių dokumentų panaudojimo formos. Seimo archyvinių dokumentų panaudojimo tvarka. Skaityti daugiau
Organizacinių dokumentų įforminimasDokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos. Dokumento pavadinimas rašomas. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Specialioji žyma. Dokumento suderinimo žyma. Vizos. Supažindinimo žyma. Dokumentų paieškos nuoroda. Skaityti daugiau
Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatosPagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų klasifikavimas. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Informaciniai dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Raštvedyba (13)Informaciniai dokumentai. Jų reikšmė. Informacinių dokumentų įforminimas. Informaciniai dokumentai. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų priedai. Suvestinių rodiklių lentelė. Verslo korespondencija. Verslo laiškų reikšmė. Apibūdinti Gyvenimo aprašymą (CV) ir rekomendacinius laiškus. Pagrindinės efektyvaus laiškų rašymo taisyklės. Pasiūlos laiškai. Reklaminiai laiškai, laiškai kuriuose siūloma ką nors pirkti. Užsakymų laiškai. Gyvenimo aprašymas (CV). Apibūdinti raštą , įstatus, nuostatus, protokolą. Skaityti daugiau
Raštvedyba (2)Raštų pavyzdžiai. Įsakymo dėl atleidimo iš darbo, prašymo priimti į darbą ir rašto dėl bendradarbiavimo pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Raštvedyba (24)Raštvedybos samprata, jos reikšmė valdymo organizavime. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Informaciniai vidaus dokumentai. Dažniausiai vartojamų raštvedybos terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
Raštvedyba (3)Klausimai ir atsakymai. Kada patvirtintos raštvedybos taisyklės? Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai, jų rašymo būdai. Apibūdinkite dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitus. Apibūdinkite dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitus. Apibūdinkite dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitus. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų įforminimas. Informacinių įstaigos siunčiamųjų dokumentų įforminimas. Raštvedybos Lietuvoje atsiradimas ir vystymasis. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų saugojimo terminai. Dokumentų pavidalai (pagal pateikimo būdą). Dokumento sąvoka. Dokumentų reikšmė. Skaityti daugiau
Raštvedyba (37)Dokumentas, valdymo dokumentų grupės, dokumentų laikmenos. Rašto teksto antraštė. Valdymo darbas, valdymas (subjektas, objektas, funkcijos), valdymo sąvoka. Dokumento tekstas. Dokumentų apyvarta ir jos organizavimas (gaunamų priėmimas, registravimas, siunčiamieji dokumentai). Dokumento registravimo rekvizitas. Trumpa dokumentacijos istorija Lietuvoje (nuo seniausių laikų iki Liublino unijos). Herbas ir prekės ženklas. Organizacinių, tvarkomųjų, informacinių dokumentų sistemos (pvz. nuostatai, įstatai ir kt.). Dokumento sudarytojo pavadinimas. Normatyviniai dokumentai, kurie reglamentuoja dokumentų valdymą (dokumentų rengimo taisyklės, tvarkymo ir apskaitos taisyklės, žinybiniai, archyvų įstatymai). Adresatas. Bendrieji dokumentų sudarymo reikalavimai (ką duoda schema – skaičiai, išdėstymas, paraštės, būtini [sudarytojas, data, tekstas, parašas] ir pastovūs [kurie kasdien nesikeičia] rekvizitai. Dokumentų tvirtinimo būdai ir žyma. Dokumentų standartizavimas. Gauto dokumento nuoroda, rezoliucija, dokumento sudarymo vieta. Dokumento užduočių vykdymo kontrolės organizavimas, užduočių vykdymo terminai ir jų pratęsimo galimybės. Parašas. Pavyzdiniai ir individualūs įstaigų bylų dokumentacijos planai, jų paskirtis ir sudarytojas. Dokumentų derinimo būdai (išorinis ir vidinis), vizos. Individualių įstaigų planų sudarymo tvarka. Dokumento priedų žyma. Bylų sudarymo požymiai [7] ir pavyzdžiai. Dokumentų derinimo būdai, suderinimo žyma. Dokumentų spausdinimo reikalavimai (paraštės, lapų numeravimas, tarpai tarp rekvizitų). Antspaudas, kopijos tikrumo žyma. Trumpa dokumentacijos istorija nuo Liublino unijos iki 1795 m. Dokumento rengėjo nuoroda, jo įforminimas, rengėjo pareigos. Įsakymas, protokolas, raštas. Supažindimo žyma ir jos įforminimas. Istorija 1795-1918 m. (graždanka, spaudos draudimas.) Dokumento paieškos nuoroda. Dokumentų unifikavimas (suvienodinimas). Įstaigos duomenys, jų sudėtis; aprašyti prašymą. Istorija 1918 – iki dabar (bendros taisyklės, okupavus rusiškos, standartizavimas ir pan.). Kaip įforminami su dokumentais siunčiami priedai. Dokumentų registravimas, jo tikslas, registravimo formos [gaunamų, siunčiamų..]. Data tvarkomuosiuose ir informaciniuose dokumentuose; parašai, kai yra 2 nepavaldūs pasirašantys asmenys. Skaityti daugiau
Raštvedyba (4)Raštvedyba ir valdymas. Dokumento sąvoka. Dokumento saugojimo terminai. Dokumentų klasifikavimas. Asmens bylos dokumentai. Įmonės dokumentinis aprūpinimas, įmonės informaciniai ryšiai. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Rekvizitų rašymo būdai. Privalomi rekvizitai visiems dokumentams. Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankai. Rekvizitų rašymo taisyklės. Skaityti daugiau
Raštvedyba (7)Klausimai ir atsakymai. Kada yra patvirtintos taisyklės ir kokios bendrosios nuostatos? Kokie bendrieji dokumentų įforminimų reikalavimai? Dokumentų rekvizitai, jų rašymo būdai? Kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas ir įstaigos duomenys dokumentuose? Dokumento pavadinimo rašymas, data, registracijos numeris? Adresatas, parašo rekvizitas, rengėjo nuoroda, kopijos tikrumo žyma? Tvarkomųjų dokumentų įforminimas? Organizacinių dokumentų įforminimas? Informacinių siunčiamųjų dokumentų įforminimas? Informacinių vidaus dokumentų įforminimas? Dokumentų priedai ir dokumentų išrašai? Skaityti daugiau
Raštvedyba ir verslo korespondencija (2)Raštvedybos Lietuvoje istorinė raida. Raštvedybos ir dokumento sąvokos. Valdymas ir raštvedyba. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų unifikavimas. Dokumentų sudarymas ir įforminimas. Bendrieji dokumentų sudarymo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų blankai. Rekvizitų įforminimas. Svarbiausių dokumentų rengimas. Įstaigos organizaciniai dokumentai. Tvarkomieji dokumentai. Informaciniai dokumentai. Dokumentų priedai. Dokumentų išrašai. Tarnybinis susirašinėjimas. "Greitasis paštas". Susirašinėjimas su užsienio partneriais. Personalo dokumentų tvarkymas. Asmenų sudaromi dokumentai. Asmens bylos dokumentai. Kai kurie darbų įforminimo aspektai. Leidyklinių darbų įforminimas. Sutrumpinimai. Laiškų adresavimas. Darbo su dokumentais organizavimas. Dokumentų apyvarta. Gautų dokumentų priėmimas ir tvarkymas. Siunčiamų ir vidaus dokumentų tvarkymas. Dokumentų registravimas. Bylų formavimas. Bylų nomenklatūra. Bylų tvarkymas ir perdavimas į įstaigos archyvą. Dažniausiai vartojamų raštvedybos terminų žodynėlis. Skaityti daugiau