Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Raštvedyba (6)

  Raštvedybos blankų pavyzdžiai. Charakteristika. Dokumentų sąrašas. Blankai. Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankai. Įsakymų blankas. Prašymai. Dėl priėmimo į darbą. Dėl atleidimo iš darbo. Dėl mokymosi atostogų. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymai. Veiklos. Personalo. Vadybininko nuostatai. Raštai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dokumentų perdavimo aktas. Literatūra. Priedai.
  Raštvedyba, pavyzdys(20 puslapių)
  2006-02-10
 • Raštvedyba (7)

  Klausimai ir atsakymai. Kada yra patvirtintos taisyklės ir kokios bendrosios nuostatos? Kokie bendrieji dokumentų įforminimų reikalavimai? Dokumentų rekvizitai, jų rašymo būdai? Kaip rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas ir įstaigos duomenys dokumentuose? Dokumento pavadinimo rašymas, data, registracijos numeris? Adresatas, parašo rekvizitas, rengėjo nuoroda, kopijos tikrumo žyma? Tvarkomųjų dokumentų įforminimas? Organizacinių dokumentų įforminimas? Informacinių siunčiamųjų dokumentų įforminimas? Informacinių vidaus dokumentų įforminimas? Dokumentų priedai ir dokumentų išrašai?
  Raštvedyba, konspektas(3 puslapiai)
  2006-02-14
 • Raštvedyba (8)

  Įvadas. Raštvedyba ir valdymas. Dokumento sąvoka. Dokumento unifikavimas. Popieriaus formatas. Formuliaras. Privalomi rekvizitai visų dokumentų. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Blankai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Įsakymas. Įsakymo išrašas. Sprendimas. Potvarkis. Nutarimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Protokolas. Aktas. Raštai. Dalykinis laiškas. Pažyma. Organizacinių dokumentų įforminimas. Įgaliojimas. Pakvitavimas. Charakteristika ir rekomendacija. Prašymas. Gyvenimo aprašymas (CV). Sutartis. Asmens dokumentų įforminimas. Dokumentų apyvarta. Įmonės darbo organizavimo su dokumentais schema. Gautų dokumentų tvarkymas. Siunčiamųjų dokumentų tvarkymo eiga. Dokumentų registravimas. Gautųjų dokumentų registravimo žurnalas. Siunčiamųjų dokumentų registravimo raštas. Vidaus dokumento registracinis žurnalas. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Kontroliuotinų dokumentų judėjimas vyksta pagal schemą. Organizacinių dokumentų rekvizitų išdėstymo schema.
  Raštvedyba, kursinis darbas(57 puslapiai)
  2006-02-21
 • Raštvedyba (9)

  Apibūdinkite bylų įrišimą. Apibūdinkite dokumentų atrinkimą naikinti. Apibūdinkite informacinius dokumentus ir reikalavimus jiems rašyti. Nurodykite informacinių dokumentų rūšis. Apibūdinkite organizacinius dokumentus ir reikalavimus jiems rašyti. Apibūdinkite raštvedybos organizavimo formas. Nuo ko priklauso jų pasirinkimas. Apibūdinkite tvarkomuosius dokumentus ir reikalavimus jiems rašyti. Išvardinkite tvarkomųjų dokumentų rūšis. Ką vadiname archyvo pažyma? Kada ir kokiu tikslu ji sudaroma. Ką vadiname bylų nomenklatūra? Paaiškinkite pagrindinius jos sudarymo principus. Ką vadiname dokumento blanku? Kokios yra blankų rūšys? Paaiškinkite blankų projektavimo ypatumus. Ką vadiname dokumento rekvizitais? Paaiškinkite jų reikšmę. Ką vadiname dokumentų užduočių vykdymu. Ką vadiname dokumentų vertės ekspertize? Kokia jos reikšmė. Ką vadiname dokumentu? Paaiškinkite dokumentų reikšmę. Ką vadiname organizacine tvarkomąja dokumentacija? Kokias žinote jos grupes? Ką vadiname valdymo veiklos dokumentavimu? Kas nulemia įstaigos dokumentų kompleksą? Ką vadiname dokumentų registravimu? Paaiškinkite jo reikšmę, tikslą ir principus. Kada ir kokiu tikslu sudaromi bylų įrašai? Kas juose nurodoma? Kas yra raštvedyba, kokia jos reikšmė valdymo organizavimui? Kas nurodoma struktūrinių padalinių nuostatuose, kas juos tvirtina ir kokiu tikslu? Kokį dokumentą vadiname įsakymu? Įvardinkite įsakymų rūšis, nurodykite reikalavimus jiems rašyti. Kokį dokumentą vadiname protokolu? Nurodykite protokolo paskirtį, rūšis, teksto sudedamąsias dalis. Kokią informaciją reikia pažymėti registruojant gaunamus dokumentus? Kokią informaciją reikia pažymėti registruojant siunčiamus dokumentus? Kokią informaciją reikia pažymėti registruojant vidaus dokumentus? Kokias funkcijas atlieka dokumentai, trumpai juos apibūdinkite. Kokias pagrindines funkcijas reikia atlikti priimant korespondenciją? Kokias pagrindines funkcijas reikia atlikti siunčiant korespondenciją? Kokie bendrieji reikalavimai keliami dokumentams rašyti? Kokie dokumentai reglamentuoja raštvedybą Lietuvoje? Kokie yra raštvedybos organizavimo etapai? Kokios bylos saugomas struktūriniuose padaliniuose? Kokios formos ir formatai naudojami dokumentams rašyti? Kas lemia jų pasirinkimą? Nurodykite asmens vardu rašomus dokumentus? Nurodykite bendruosius dokumento registravimo reikalavimus. Nurodykite bylų nomenklatūrų grupes, trumpai jas apibūdinkite. Nurodykite ir apibendrinkite bylų antraščių formulavimo požymius. Nurodykite reikalavimus raštams rašyti. Paaiškinkite dokumentų užduočių vykdymo esmę, reikšmę, rūšis, formas.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2006-03-16
 • Raštvedyba ir archyvai

  Raštvedybos dokumentų pavyzdžiai: aktai, raštai, prašymai, pažymos.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2006-02-21
 • Raštvedyba ir archyvai (2)

  Rekvizitai ir jų rašymas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Posėdžio protokolas. Aktas. Atsakomasis raštas. Motyvuotas prašymas. Protokolo išrašas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Dokumentacijos planas. Dokumentacijos planas. Dokumentų ruošimas perdavimui į archyvą. Bylos vidaus apyrašas. Dokumentacijos plano papildymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2010-11-09
 • Raštvedyba ir archyvai (3)

  Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Pedagogų tarybos posėdžio. Protokolas. Įmonės šilumos matavimo prietaisų patikros aktas. Dėl leidinių grąžinimo. Prašymas. Pedagogų tarybos posėdžio. Protokolas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Bylos baigiamasis įrašas. Bylos vidaus apyrašas.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2010-11-11
 • Raštvedyba ir dokumentai

  Įvadas; Raštvedybos sąvoka; Dokumentavimas; Dokumento sąvoka; Dokumentų klasifikavimas; Dokumentų apyvarta; Taip pat pateikiami tokie dokumentai: Dalykinis raštas; Asmeninis įgaliojimas; Asmeninis prašymas; Įsakymas dėl priėmimo į darbą; Pažyma apie studijas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2005-09-05
 • Raštvedyba ir dokumentai (2)

  Raštvedybos sąvoka. Dokumentavimas. Dokumento sąvoka. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų apyvarta. Išvados. Priedai. Asmeninis įgaliojimas. Asmeninis prašymas. Dalykinis raštas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Pažyma apie studijas.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2005-12-12
 • Raštvedyba ir dokumentai (3)

  Įvadas. Teorinė dalis. Raštvedybos sąvoka. Dokumentavimas. Dokumento sąvoka. Dokumentų klasifikavimas. Klasifikacija raštvedyboje. Audio dokumentai. Dokumentų apyvarta. Praktinė dalis. Dalykinis raštas. Asmeninis įgaliojimas. Asmeninis prašymas. Pažyma apie studijas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2007-12-21
 • Raštvedyba ir verslo korespondencija

  Dokumentų apyvartos organizavimas: rengimas, tvarkymas, užduočių vykdymas. Gautas dokumentas. Siunčiamasis dokumentas. Vidaus dokumentas. Dokumentų registravimas. Dokumentų užduočių vykdymas. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, jų rengimas ir tvarkymas. Elektroninių dokumentų rengimas. Įvestis. Metaduomenys. Elektroninių dokumentų registravimas. Elektroninių bylų sudarymas. Elektroninių bylų tvarkymas. Apibūdinti prašymą, potvarkį, nuostatus, pažymą. Parašyti šių dokumentų pavyzdžius.
  Raštvedyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-06-12
 • Raštvedyba ir verslo korespondencija (2)

  Raštvedybos Lietuvoje istorinė raida. Raštvedybos ir dokumento sąvokos. Valdymas ir raštvedyba. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų unifikavimas. Dokumentų sudarymas ir įforminimas. Bendrieji dokumentų sudarymo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų blankai. Rekvizitų įforminimas. Svarbiausių dokumentų rengimas. Įstaigos organizaciniai dokumentai. Tvarkomieji dokumentai. Informaciniai dokumentai. Dokumentų priedai. Dokumentų išrašai. Tarnybinis susirašinėjimas. "Greitasis paštas". Susirašinėjimas su užsienio partneriais. Personalo dokumentų tvarkymas. Asmenų sudaromi dokumentai. Asmens bylos dokumentai. Kai kurie darbų įforminimo aspektai. Leidyklinių darbų įforminimas. Sutrumpinimai. Laiškų adresavimas. Darbo su dokumentais organizavimas. Dokumentų apyvarta. Gautų dokumentų priėmimas ir tvarkymas. Siunčiamų ir vidaus dokumentų tvarkymas. Dokumentų registravimas. Bylų formavimas. Bylų nomenklatūra. Bylų tvarkymas ir perdavimas į įstaigos archyvą. Dažniausiai vartojamų raštvedybos terminų žodynėlis.
  Raštvedyba, konspektas(61 puslapis)
  2007-08-08
 • Raštvedyba. Dokumentų rengimas: UAB "Lepes"

  Materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo aktas. Prašymas priimti į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Charakteristika. Įsakymas dėl drausminės nuobaudos Zigmui Bajorūnui. Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Pažyma. Tušti dokumentai: bylų (dokumentų) priėmimo aktas, įsakymas dėl priėmimo į darbą, komisijos posėdžio protokolas, pažyma, įsipareigojimo raštas.
  Raštvedyba, pavyzdys(15 puslapių)
  2010-01-18
 • Raštvedybos dokumentai

  Įsakymas. Protokolas. Įgaliojimas. Ataskaita apie projektą. Keleivių elgesio taisyklės autobuse. Mokyklos tarybos posėdžio protokolas. Motyvacijos laiškas. Povandeninių laivų suvirintojo pareigybės nuostatai. Nutarimas. Potvarkis. Prašymas priimti į darbą. Akcininkų susirinkimo protokolas. Raštas. Atsakymas į raštą. Reklaminis raštas. Rekomendacinis laiškas. Sprendimas. Verslo laiškas. Pranešimas žiniasklaidai.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2007-06-29
 • Raštvedybos dokumentai įmonės "Kompiuteriai" pavyzdžiu

  Teorijos klausimas. Blankai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmeniniai dokumentai. Prašymas įmonės darbuotojo dėl atostogų. Prašymas privataus asmens dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Curriculum vitae (anglų kalba). Motyvacinis laiškas. Tvarkomieji dokumentai. Tvarkomųjų dokumentų schema. Pagrindinės veiklos įsakymas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Organizaciniai dokumentai. Studento pasirinktos įmonės įstatai. Pareiginiai nuostatai. Originali komercinė sutartis. Informaciniai dokumentai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Aiškinamasis raštas (balanso aiškinamasis raštas). Dalykiniai laiškai užsienio kalba (anglų). Pasiūlymas, pasiteiravimas, prašymas ir pan. Atsakymas į pasiūlymą. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Protokolo išrašas. Aktai. Komisijos surašyti. Patikrinimo aktas. Nusidėvėjusio inventoriaus nurašymo. Dviejų asmenų. Bylų perdavimo ir perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Pažyma apie griežtos apskaitos dokumentus ar pan. Archyvo pažymėjimas. Mokėjimo pavedimas (originaliai užpildytas šio dokumento blankas).
  Raštvedyba, pavyzdys(41 puslapis)
  2006-10-31
 • Raštvedybos dokumentai: UAB "Volina"

  Tarnybinis pranešimas dėl transportavimo. Dėl komercinio pasiūlymo. Motyvacinis laiškas. Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Rekomendacija dėl vadybininko pareigų. Akcininkų susirinkimo protokolas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Prašymas dėl atleidimo iš darbo.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2006-11-09
 • Raštvedybos istorija

  Įvadas. Pradžių pradžia. Raštvedybos raida Lietuvoje. Pirmosios užuomazgos. Raštai lenkų, rusų kalbomis. XIX amžiaus permainos. Raštvedyba tarpukariu. Raštvedyba 1940-1990 metais. Raštvedyba po nepriklausomybės atkūrimo. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(15 puslapių)
  2007-04-26
 • Raštvedybos istorija ir sutarys

  Raštvedyba Lietuvoje (istorinė apžvalga). Sutartys ir kontraktai, jų įvairovė ir reikšmė. Sutarčių forma (dalys). Pirkimo – pardavimo ir partnerystės sutartys. Parašykite pirkimo – pardavimo ir automobilio panaudos sutarčių pavyzdžius. Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis. Automobilio panaudos sutartis.
  Raštvedyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-11-11
 • Raštvedybos istorinė raida Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Raštvedyba. Raštvedybos tikslas. Pradžių pradžia. Raštvedyba Lietuvoje. Rašomosios medžiagos. Lietuvos Metrika. Lietuvos Statutas. Lietuvos Metraščiai. Raštvedyba tarpukario Lietuvoje. Raštvedyba 1940-1990 metais. Raštvedyba po nepriklausomybės atkūrimo.
  Raštvedyba, pristatymas(28 skaidrės)
  2008-03-15
 • Raštvedybos norminis metodinis pagrindas

  Kas yra raštvedyba? Raštvedybos Lietuvoje istorinė raida. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai.
  Raštvedyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-30
Puslapyje rodyti po